Нашиот Тим

Здравко Петров

Менаџер / партнер / ревизор
Дипломиран економист / овластен ревизор / овластен сметководител / овластен вештак
Повеќе од 30 години работно искуство во областа на даноци, даночно советување, сметководство, ревизија

Контакт:
zdravkopetrov@triocons.com.mk
Моб. +389 (70) 218-349
Тел. + 389 (34) 214-116

Светлана Стефановска

Партнер / ревизор
Дипломиран економист / овластен ревизор / овластен сметководител / овластен вештак
Повеќе од 20 години работно искуство во oбласта на сметководство и ревизија

Контакт:
svetlanastefanovska@triocons.com.mk
Моб. +389 (75) 240-688
Тел. + 389 (34) 214-116

м-р Ивана Петрова

Ревизор
МѕС МБА Менаџмент дипломиран економист / АССА / овластен сметководител / овластен вештак / овластен регистрационен агент
Повеќе од 7 години работно искуство во областа на сметководство, ревизија и анализа на трошоци

Контакт:
ivanapetrova@triocons.com.mk
Моб. +389 (70) 686-300
Тел. + 389 (34) 214-116

Гевгелија
ул. Маршал Тито бр. 97
п.факс 197 Гевгелија

тел: ++ 389 (34) 214 116
факс: ++ 389 (34) 217 116

triocons@triocons.com.mk
revizija@triocons.com.mk
smetkovodstvo@triocons.com.mk
Подружница Скопје
ул. Јани Лукровски бр. 5/093
ДТЦ Автокоманда л.93
населба Гази Баба

triocons@triocons.com.mk
revizija@triocons.com.mk

2015 © Трио Консалтинг. Сите права се задржани. Дизајнирано од Vortechs Media.