Услуги


РЕВИЗИЈА

Законска ревизија
Ревизија на финансиски извештаи
 • Средни и големи друштва со ограничена одговорност
 • Акционерски друштва
 • Финансиски институции
 • Ревизија на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи
 • Ревизија за неподнесена годишна сметка
Договорна ревизија
 • Извештаи за фактички наоди
 • Expenditure verification report for Delegation of the European Union
 • Ревизија на барање на содружници
 • Ревизија при зголемување на основната главнина на друштва со ограничена одговорност
 • Ревизија при основање на АД
 • Ревизија при зголемување на основната главнина на акционерските друштва
 • Ревизија на спогодба и план за поделба/спојување на трговски друштва

СМЕТКОВОДСТВО

 • Екстерно сметководство
 • Подготовка на финансиски извештаи согласно МСФИ и МСС
 • Водење на деловни книги

ПРОЦЕНКИ

 • Вршење проценка на деловни субјекти

КОНТРОЛИНГ

 • Финансиски контролинг/анализа
 • Анализа и извештаи дизајнирани за потребите на клиентот
 • Планирање, оцена на годишни финансиски резултати

ВЕШТАЧЕЊЕ

 • Вештачење од областа на материјално, финансиско и сметководствено работење

ДАНОЧНО СОВЕТУВАЊЕ

 • Даночен консалтинг
 • Пресметка на даночни обврски (данок на добивка, данок на додадена вредност, персонален данок, двојно оданочување)
 • Оптимализација на даночно оптеретување

КОНСАЛТИНГ

 • Спојување и стекнување
 • Изработка на бизнис план
 • Подготовка на проекти
 • Управување со ризици
 • Основање на друштво
 • Длабинско економско-финансиска анализа
 • Менаџмент консалтинг
 • Обука

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА

 • Пресметка на плата за домашни компании
 • Изготвување на месечни извештаи
 • Изготвување на годишен извештај
Гевгелија
ул. Маршал Тито бр. 97
п.факс 197 Гевгелија

тел: ++ 389 (34) 214 116
факс: ++ 389 (34) 217 116

triocons@triocons.com.mk
revizija@triocons.com.mk
smetkovodstvo@triocons.com.mk
Подружница Скопје
ул. Јани Лукровски бр. 5/093
ДТЦ Автокоманда л.93
населба Гази Баба

triocons@triocons.com.mk
revizija@triocons.com.mk

2015 © Трио Консалтинг. Сите права се задржани. Дизајнирано од Vortechs Media.